حیوانی که مادرم پخته بود

با رنگ و لعاب حوس انگیز

توی بشقابم روی میز

من به فکر سرنوشت مورچه ای

که آب گرفتم رفت توی چاهمان

گارانتی مرگ هر موجودی

تصادف، سکته یا سرطان

شیر ماده ی حامله ای

فکر گرسنگی پس از زایمان

جای دیگر، هم زمان

می دهد گورخری عرعر کنان

قسمت این خواهد بود

گردن کره اش لای دندان آن

ترسی همیشگی و رمز آلود

انقراض نسل فرزندان

نسبت ثابت رقم کرم های توی زمین

به تعداد پرندگان در آسمان

ما درد می کشیم

گاهی لذتی

تعادل

فرمول خنده دار این جهان

منبع : از راست حرکت کن |تعادل
برچسب ها :